• Gecertificeerd bedrijf
 • Onze opdrachtgevers
 • Vrijblijvende offerte
 • Landelijk operatief

Privacy Statement


Privacy verklaring Hunneman Milieu-Advies Raalte BV

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hunneman Milieu-Advies Raalte BV verwerkt voor haar klanten en relaties.

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is een gecertificeerd adviesbureau dat zich richt op het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Samen met onze opdrachtgever zoeken wij naar een optimale oplossing voor de milieuvraagstukken waarbij een accurate, actieve en pragmatische opstelling uitgangspunt is bij elke opdracht.

Om onze werkzaamheden conform wet- en regelgeving en de BRL-SIKB (Beoordelingsrichtlijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) uit te kunnen voeren, moeten uw persoonsgegevens door ons  worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. 

Indien er ten behoeve van het opstellen van een offerte of het in behandeling nemen van een opdracht, persoonsgegevens worden verstrekt, geeft u daarmee ook uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens te verwerken met als doelstelling het in behandeling kunnen nemen van de offerte aanvraag, de uitvoering van de opdracht, en/of het bewaken van de voortgang in de projectuitvoering. 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel de projectleider die de offerteaanvraag en/of de opdracht in behandeling neemt. De projectleider kan een deel van de werkzaamheden delegeren, maar blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens behorende bij de offerte/opdracht.

Verwerking

In het kader van de offerteaanvraag en/of de uitvoering van een opdracht kunnen één of meerdere van onderstaande gegevens verwerkt worden. Het gaat hierbij om:

 • N.A.W. gegevens (naam –adres- woonplaats);
 • Email gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • Kadastrale en/of eigendomsituatie gegevens betreffende de te onderzoeken locatie;
 • Historische gegevens van de te onderzoeken locatie (verplichting binnen de uit te voeren werkzaamheden en pas van toepassing na het verstrekken van de opdracht);
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waartoe de opdracht is verstrekt. 

Doel

Het doel is ten allen tijde het opstellen van de offerte en/of uitvoeren van de opdracht en/of het garanderen van de voortgang van de werkzaamheden. Gegevens vanuit de offerte of de rapportage worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd naar andere partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene. Ook worden de gegevens niet voor een ander doel gebruikt dan waar overeenstemming is bereikt. Indien de rapportage voor het beoogde doel beoordeeld moet worden door derden, zal de opdrachtgever daarover geïnformeerd worden.

Bewaartermijnen

Hunneman Milieu- Advies Raalte BV bewaart alle projectgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten soms een lange doorlooptijd hebben. Daarnaast kan informatie vanuit voorgaande onderzoek(en) van belang zijn bij het opstarten/realiseren van een nieuwe fase in de uitvoering van het bodemonderzoek of de bodemsanering op de locatie. Hunneman Milieu- Advies heeft zich daarnaast te houden aan wet- en regelgeving en actuele verplichtingen vanuit de BRL-SIKB. 

Opzegging en/of intrekking

Het is de betrokkene ten allen tijde toegestaan om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens voor een maximale periode te bewaren of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wij ons zullen moeten houden aan actuele wet en regelgeving en aan actuele verplichtingen vanuit de BRL-SIKB waaronder de offerte/opdracht is uitgevoerd. 

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Hunneman Milieu- Advies Raalte BV een streng en strikt beleid betreffende veiligheid zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, bewustwording, alertheid op phishing en/of andere cybercrime. Voor het tot stand komen van een opdracht of het bewaken van de voortgang in de werkzaamheden, kan het noodzakelijk zijn dat er contact wordt opgenomen met derden. De opdrachtgever is hiermee bekend en mag er vanuit gaan dat uitsluitend relevante informatie wordt opgevraagd. De opgevraagde informatie zal enkel en alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt.

Inzage, verwijderen, overdracht klachten en vragen

 • Bij de projectleider kan een verzoek worden neergelegd om de vastgelegde persoonsgegevens in te zien  of te verwijderen. Wij wijzen u er echter wel op dat wij verplicht zijn te handelen binnen de wet- en regelgeving en de BRL-SIKB (Beoordelingsrichtlijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer);
 • Mocht er bezwaar zijn tegen de verwerking van persoonsgegevens, kan dit ten allen tijde schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de projectleider;
 • In het geval van een klacht kunt u zich wenden tot de KAM functionaris. U kunt uw klacht sturen naar info@hunneman-milieu.nl;
 • Indien u nadere toelichting wenst betreffende de verwerking van persoonsgebonden gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot de KAM functionaris. Het mailadres is info@hunneman-milieu.nl.

Bovenstaande verzoeken worden binnen 1 maand afgewikkeld. Mocht de termijn van 1 maand om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, zal de betrokkene hierover geïnformeerd en zal de afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Op de website zal de actuele versie van de privacy verklaring zichtbaar zijn. Daarnaast kunt u op verzoek de actuele privacy verklaring schriftelijk ontvangen.